Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek a odepisování    


Komplexní řešení oblasti evidence a odepisování majetku:

 • libovolné množství číselných řad evidence majetku, možnost alfanumerických inventárních čísel
 • evidence a účtování o dlouhodobém majetku (movitém i nemovitém) včetně drobného dlouhodobého majetku a předmětů operativní evidence
 • jmenovitá a přehledná evidence přijatých transferů k majetku
 • vedení souborů majetku, odepisování komponent nebo celého souboru
 • informace o umístění majetku a odpovědné osobě
 • všechny přípustné způsoby odepisování
 • automatizovaný výpočet účetních i daňových odpisů majetku a časového rozlišení přijatých transferů k majetku
 • rozsáhlá podpora evidence a účtování jednotlivých typů pohybů (pořízení, technické zhodnocení, přecenění na reálnou hodnotu, různé způsoby prodeje a vyřazení apod.)
 • pro jednotlivé kategorie majetku či jednotlivé typy pohybů možnost volby, zda pohyby vést evidenčně i účetně či zda je vést pouze evidenčně a účtovat o nich nezávisle formou „přímého“ účtování.
 • podpora pro hromadné založení a dílčí editaci více obdobných karet majetku současně, a to včetně hromadného účtování - např. nákup více PC a pod.
 • podpora inventarizace včetně využití čtečky čárových kódů